Jesteśmy partnerem

Szkody na pojeździe

 

a) Ubezpieczenie OC

    Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni począwszy od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego lub uprawnionego.

    Czasem termin może być przedłużony jeśli w ciągu 30 dni zakład ubezpieczeń nie był w stanie ustalić okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania. Począwszy od 01.01.2004 r. obowiązuje zapis, ze odszkodowanie musi być wypłacone, nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

    Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest zakończyć postępowanie likwidacyjne w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Zgodnie z treścią nowych przepisów ubezpieczeniowych, Zakład ubezpieczeń powinien dopełnić wszelkich możliwych starań, aby rozpatrzyć roszczenia osoby poszkodowanej w terminie 30 dni od zgłoszenia.

Jeżeli wystąpi szkoda należy bezzwłocznie zawiadomić policję w przypadku:
* kradzieży pojazdu lub jakiejkolwiek jego części,
* poważnej szkody w pojeździe,
* wypadku z ofiarami w ludziach,
* kradzieży dowodu rejestracyjnego lub kluczyków pojazdu


b) Ubezpieczenie AC

W jakim czasie powinna być zlikwidowana szkoda z AC?

    Większość zakładów ubezpieczeń określa termin wypłaty odszkodowania w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Z reguły zapisy dotyczące terminu wypłaty odszkodowania są powieleniem przepisów zawartych w artykule 817 kodeksu cywilnego. Spotkać można następujące zapisy:

    zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, jeżeli w wyżej określonym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, jednakże bezsporną część odszkodowania zakład ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, ponadto, jeżeli odszkodowanie nie przysługuje, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie w wyżej wymienionych terminach, wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą odmowę wypłaty odszkodowania.


W przypadku kradzieży pojazdu wymagane jest przekazanie:

* decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
* cesji praw do skradzionego pojazdu,
* dokumentacji dotyczącej pochodzenia pojazdu (jeżeli taką posiadasz),
* faktury za zakup pojazdu lub umowy kupna pojazdu,
* postanowienia o umorzeniu dochodzenia (jeżeli wprost wynika to z ogólnych warunków ubezpieczenia),

 

Jesteśmy partnerem KBORU